úvod > Studie a úvahy > Články > Zdravá manželství, zdravé děti

Zdravá manželství, zdravé děti

“Podle toho, jak se okolí chová k dětem, budou se ony chovat ke společnosti.” Karl Menninger, M.D.

“Téměř třetina amerických dětí se v dnešní době rodí mimo manželství… Více než polovina dětí ve Spojených Státech prožijí život nebo jeho část v neúplných nebo rozpadlých rodinách.” Robert E. Rector a Melissa G. Pardue, Nadace dědictví, 26. března 2005.

“Výzkumy ukazují, že děti, které vyrůstají ve zdravém manželství, v rodině s dvěma rodiči, mají v mnoha směrech lepší výsledky než ostatní děti. Mnoha sociálním problémům, které mají dopad na děti a rodiny, by se dalo předejít, kdyby více dětí vyrůstalo ve zdravých rodinách. ” www.acf.hhs.gov/healthymarriage/about/factsheets_hm_matters.html.

“Skutečnost, že se stabilita manželství dostala na stejnou úroveň jako v roce 1980, je spojována s poklesem dětí vyloučených ze škol (téměř o 500 000 dětí), dále s poklesem počtu dětí zapojených do kriminality nebo násilí (o 200 000 dětí), s nižším počtem dětí, které podstupují terapii (o 250 000 dětí méně), se snížením počtu kuřáků o čtvrt miliónu, o 80 000 méně dětí uvažujících o sebevraždě, a o 28 000 méně dětí, které se o sebevraždu pokusí.” Paul R. Amato. “The Impact of Family Formation Change on the Cognitive, Social, and Emotional Well-Being of the Next Generation.” The Future of Children. 2005; svazek 15, číslo 2, strany 75-96.

Úvod

Výzkumy z různých sociálních oblastí nevyhnutelně poukazují na spojitost mezi manželskými výsledky a následky, které si z těchto manželství odnášejí děti.
Rozvody postihují zhruba 50% společnosti, v důsledku čehož bojují každý rok stovky tisíc dětí s novou realitou života v rozpadlé rodině.
Rozvody v Americe jsou velkým břemenem pro státní sociální služby, přičemž je řada problémů, které sociální služby neumí adekvátně řešit. Dopad selhání v manželství je pro děti nešťastný a srdcervoucí. Tato brožura dokumentuje některé z mnoha negativních dopadů rozvodů na děti, žádný rodič by své děti nechtěl tomuto vystavit.
Naneštěstí jsou tyto nákladné vedlejší produkty manželského selhání daleko od nevyhnutelných.
Výchova k manželství prezentuje efektivní preventivní přístup v pomoci rodinám formovat a udržet zdravé manželství a zdravou rodinu. Mateřské mléko naší kultury může být obohaceno právě skrze Výchovu k manželství – za účelem zlepšení nejen kvůli našim dětem ale celé společnosti.

Přestože se velikost i kontext studií různí, všechny poukazují na dopad výsledků manželství na děti v následujících oblastech….

Výsledky dětí ve škole i mimo ni
Děti z rozvedených rodin hůře čtou, píšou a mají horší výsledky v matematice a častěji opakují školní rok než děti z nerozvedených rodin.
Data z longitudinální studie Rané dětství (n =11,519) ukazují děti, které žijí v úplné rodině a mají v průměru lepší výsledky ze čtení než děti, které žijí s nesezdanými rodiči nebo jen s jedním z rodičů, toto platí bez ohledu na vzdělání rodičů, příjem rodiny a případnou chudobu.

Absence otce v rodině obecně snižuje kognitivní schopnost malých dětí, zejména matematické výsledky dcer. Ve věku 13 let je mezi dětmi z rozvedených a kompletních rodin rozdíl ve vývoji čtení v rozsahu 1 roku. Děti z neúplných rodin mají horší výsledky ve škole, od studia očekávají méně a mají problémy se školní docházkou; 6 86% dětí z rozvedených rodin dosáhne nižšího akademického vzdělání. Děti ve věku od 3 do 12 let, které žijí s biologickými rodiči, mají v průměru lepší výsledky v matematice než jejich vrstevníci žijící s biologickou matkou, a nevlastním otcem, se svobodnou biologickou matkou a jejím partnerem nebo jen s biologickým otcem. Děti žijící s jedním rodičem vykazují vyšší skóre v oblasti nepravidelné školní docházky a záškoláctví, mají horší školní výsledky než děti z úplných rodin; zjištění z Národní longitudinální vzdělávací studie (N= 6,954), která srovnávala jedince vyrůstající v úplných rodinách s těmi, kteří žijí s jedním rodičem, v rozvedeném manželství nebo v nově vytvořených rodinách ukazují, že čtrnáctiletí, kteří již následně nebyli vystaveni žádným rodinným změnám, měli ve věku 26 let v průměru nižší vzdělání, nižší příjem, méně prestižní zaměstnání. Ti, kteří žili ve 14 letech s rozvedeným rodičem nebo v nevlastních rodinách a během dospívání museli čelit dalším změnám v rodině, měli horší školní docházku v dalším studiu, horší výsledky, nižší příjem a blížili se statusu chudoby. Negativní dopad života v neúplné rodině, ve které došlo v průběhu dospívání jedince k dalším změnám struktury, byl dvakrát horší než u jedinců, kteří již v dospělosti dalším změnám nebyli vystaveni. Francouzská zjištění ukazují na souvislost mezi rozchodem rodičů a školními výsledky dětí a to bez ohledu na ostatní faktory; rozchod rodičů zkracuje dobu vzdělávání dětí o 6 měsíců až více než rok. Středoškoláci ze zdravých rodin mají ve všech oblastech lepší výsledky než děti z rozbitých rodin včetně toho, že mají o 11% lepší známky a chybí o 60% méně než děti z rozvedených rodin. Národní výzkum zdraví dětí zjistil, že děti z rozbitých rodin mají o 70% vyšší pravděpodobnost, že budou vyloučeni ze školy než děti z úplných rodin. Mezi dětmi vyloučenými ze školy je mnohem vyšší procento dětí z neúplných rodin než ze zdravých rodin; toto tvrzení platí i dlouho po rozvodu. Mnoho studií o dopadech rozvodu na děti poukazuje na nižší dosažené vzdělání jako na jeden z dlouhodobých dopadů. Výchova pouze jedním z rodičů zvyšuje riziko vyloučení ze školy v průměru až o 150% u bílých dětí, o 100 % u latinskoamerických dětí a 80 % u afroamerických dětí; jedna třetina všech vyloučení ze školy je způsobena rozpadem rodin. Data z Národní longitudinální studie dospívání a ze studie Zdraví adolescentů a studijní úspěchy měřily dopad rozpadu manželství na výsledky dospívajících v matematice, celkový průměrný prospěch a výsledky vypovídají, že souvislost mezi rozpadem manželství a akademickými výsledky dětí může být náhodná. Na vysokou školu chodí o 60% méně dětí z rozpadlých rodin než dětí z rodin úplných. 20 letá longitudinální studie Manželská nestabilita v životě (n = 2,033) zjistila, že rozvod v první generaci má přímý vliv na nižší dosažené vzdělání v generaci druhé a třetí; pokud máte rozvedené prarodiče, je pravděpodobné, že dosáhnete nižšího vzdělání a budete mít neshody v manželství. Tato spojitost platí i v případě, že se prarodiče rozvedli před narozením pravnoučat.

Duševní a fyzické zdraví dětí
Stovky kvantitativních studií se zabývaly vztahem mezi manželstvím a zdravím a to v různých časových obdobích i v různých zemích. Děti, které zažily rozvod rodičů, mají průměrnou délku života o 4 roky kratší – podle 50leté longitudinální studie je dopad srovnatelný s kouřením. U dětí z rozvedených rodin se zdvojnásobuje riziko astmatu a výrazně narůstá riziko úrazu. Početné studie došly k závěru, že 10-12% dětí z úplných rodin podstupuje nějakou formu léčby duševního zdraví, zatímco u dětí z rozvedených rodin je toto procento dvojnásobné (až 25% dětí). Poté co se vzal v úvahu socioekonomický status a psychologické zdraví rodičů bylo u švédských dětí zjištěno, že u těch, které vyrůstají v neúplných rodinách, je dvakrát větší pravděpodobnost, že budou trpět nějakou psychickou poruchou, sklonem k sebevraždě, alkoholismem a budou brát drogy. U dívek z rozvedených rodin je vysoké riziko vzniku depresí v období dospívání. Studie dvojčat v Austrálii došla k závěru, že děti rozvedených párů trpěly depresemi, užívaly alkohol a drogy, měly sklony k sebevraždě a kriminalitě a to ve výrazně větší míře než děti nerozvedených párů. Výsledky studie poukazují na spojitost rozvodu a psychopatologických jevů u potomků a to s ohledem na vliv genetiky. Emoční problémy vycházející z rozchodu rodičů se s věkem dětí zhoršují, zejména v období mladé a střední dospělosti. Na základě komplexního přehledu výzkumů dlouhodobého dopadu rozvodu rodičů na děti lze tvrdit, že významný počet dětí trpí ještě několik let po rozvodu psychickými a sociálními problémy spojenými se stresem, který život v rodině před rozvodem i po něm vyvolává. Tyto děti rovněž zažívají úzkost v navazování vztahů v období rané dospělosti. Národní výzkum dětí, zásadní longitudinální studie, která proběhla ve třech vlnách, zjistil, že důsledkem rozvodu dochází u dětí ke zvýšenému výskytu deprese, útěků od rodiny, agresivního a impulsivního chování, hyperaktivity a pasivity ve škole nebo naopak vyrušování.

Předmanželský sex/Děti narozené mimo manželství
Míra panenství mezi náctiletými má přímý vztah ke skutečnosti, zda žijí se sezdanými nebo rozvedenými rodiči. Dospívající dívky, které nevyrůstají ve zdravých rodinách, mají předpoklad, že začnou dříve menstruovat, budou dříve provozovat sex a otěhotní. U dětí žijících s jedním rodičem je větší pravděpodobnost, že se nevdají, že se rozvedou a budou mít děti mimo manželství. U žen, které vyrůstají v rodině, kde je hlavou matka, je o 53 % vyšší pravděpodobnost, že se vdají ve věku 15-19 let, o 111 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít ve věku 15 - 19 let dítě, o 164% vyšší pravděpodobnost že se dítě narodí mimo manželský svazek a o 93% vyšší pravděpodobnost, že zažijí rozpad manželství. Počet rodinných změn (rozvod rodičů, uzavření nových svazků), které bělošské dospívající dívky zažily v období dospívání, zvyšovalo pravděpodobnost, že tyto dívky brzy začnou se sexem. Ty, které zažily četné rodinné změny, potvrdily, že měly mimomanželský poměr. Národní longitudinální studie o zdraví adolescentů, která zkoumala sexuálně aktivní adolescenty, kteří měli alespoň dva sexuální partnery (n = 1,468), zjistila, že u dospívajících mužů, kteří žijí s oběma biologickými nebo adoptivními rodiči, je o 64% vyšší pravděpodobnost, že používají ochranu než ti, kteří nežijí s oběma rodiči. U mladých žen ve věku 13 – 19, které žijí jen s jedním z rodičů, je vyšší riziko, že otěhotní mimo manželství než u žen, které nikdy nežily pouze s jedním rodičem. Dospívající afroamerické dívky žijící s jedním z rodičů mají 3x větší pravděpodobnost, že začnou dřív sexuálně žít než dívky žijící se sezdanými rodiči. Ty, které žijí s jedním rodičem, jakožto výsledek rozvodu měly 2,8x větší sexuální zkušenost než dívky, které žijí se sezdanými rodiči. Mezi vzorkem dospívajících panen, které potvrdily, že žijí s oběma rodiči, bylo o 40% více těch, které po roce opětovného dotazování odpověděly stejně než dívek, které žijí jen s jedním rodičem. U dětí z rozvedených rodin je vyšší pravděpodobnost, že otěhotní a porodí mimo manželství obzvláště pak, pokud k rozvodu došlo v období středního dospívání a dvakrát větší pravděpodobnost, že budou žít v nesezdaném svazku než u dětí žijících se sezdanými rodiči. Rozvod je navíc předurčuje k rychlejšímu navazování sexuálních vztahů a nestabilitě v manželství. Mezi dospívajícími chlapci, kteří jsou otci nemanželského dítěte je dvakrát více těch, kteří pocházejí z rozvedených rodin než těch, kteří vyrůstali v úplné rodině. Z výzkumu provedeného na 3,828 dospívajících ve věku 14-16 let vyplynulo, že z těch, kteří žijí s biologickým otcem i matkou je 2,4x menší pravděpodobnost, že budou sexuálně aktivní než u těch, kteří žijí s matkou a jejím partnerem a 1,7x menší pravděpodobnost než u těch, kteří žijí se svobodnou matkou. Ženy, které zažily změny v péči o ně během dětství (rozvod, znovu uzavření manželství, nastěhování nového partnera matky atd.), budou s vysokou pravděpodobností čelit těhotenství v mladém věku. Údaje z Národního výzkumu vývoje rodiny (n = 10,141) zjistily, že u žen, které zažily takto výraznou změnu ve svém dětství je 1,7x vyšší pravděpodobnost, že otěhotní velmi brzy, ty které zažily dvě takovéto změny v rodině, mají 3,13x vyšší pravděpodobnost, že otěhotní jako náctileté a ty, které zažily 3 a více těchto změn otěhotní ve věku 15-19 let s 5,73x vyšší pravděpodobností než ženy, které nezažily žádné výrazné změny v období dětství.

Děti žijící v chudobě
Téměř 50% domácností se po rozvodu octne v chudobě. 40% rodin, které pobírají sociální podporu, jsou rozvedené rodiny. “Děti vychované svobodnou matkou mají 7x vyšší šance, že budou žít v chudobě než děti vychované oběma rodiči v úplných rodinách. Téměř 80% dlouhodobé dětské chudoby v USA lze nalézt mezi rozvedenými nebo nikdy nezformovanými rodinami. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že jak rozvod, tak i neuzavření manželství zvyšuje ekonomickou zranitelnost jak dětí, tak i jejich matek. I s ohledem na rasové a rodinné pozadí lze tvrdit, že existuje silný vztah mezi chudobou a rodinnou strukturou. Některé studie poukazují na nárůst dětské chudoby od 70. let a dávají ho do souvislosti s nárůstem počtu rodin s jedním rodičem. Pokud se rodiče neprovdají a zůstanou svobodní, je vyšší pravděpodobnost, že se děti ocitnou v dlouhodobé chudobě – toto platí bez ohledu na rasové či jiné pozadí. Většina dětí, které nevyrůstají v úplných rodinách, zažijí minimálně jeden rok naprosté chudoby; jedna studie zjistila, že 81% dětí žijících v domácnosti s nesezdanými rodiči zažije ve svém dětství chudobu ve srovnání s 22% dětí, které žijí se sezdanými rodiči. Rozvod zvyšuje pravděpodobnost, že se rodina dostane do finančních nesnází, nejnižší příjem má 73% rodin, kde je rodič samoživitelem. Téměř polovina rodin v Americe zažívá po rozvodu chudobu; jejich příjem klesne o 42%. Vzhledem k tomu, že rozvod vede k poklesu příjmu domácnosti a zvyšuje riziko chudoby, ovlivňuje zároveň akademické vzdělání dětí, což následně vede k nižším příjmům dítěte.

Zneužívání dětí/Sexuální trauma
Dítě, které nežije v rodině s oběma sezdanými rodiči, je vystaveno vyššímu riziku sexuálního zneužívání. Ve srovnání s protějšky, které žijí v úplných rodinách, bylo 77% dětí z neúplných rodin vystaveno riziku fyzického násilí, 63% riziku fyzického napadení, 87% dětí je vystaveno nebezpečí zanedbávání, o 165% vyšší riziko jednorázového zanedbání, 74% dětí je vystaveno emočnímu zanedbávání a 64% je citově zanedbáno; hrozí o 220% větší riziko zanedbání vzdělání, o 80% vyšší riziko vážného úrazu nebo zranění v důsledku zneužívání nebo zanedbávání, existuje o 90% vyšší riziko vzniku menšího zranění jako důsledek špatného zacházení. Britské výzkumy ukazují, že nejnižší pravděpodobnost vážného zneužívání je u úplných rodin; zneužívání v nevlastních rodinách je 6x vyšší; zneužívání v rodinách svobodných matek je 14x vyšší; v rodinách nesezdaných párů je 20x vyšší stejně tak jako v rodinách svobodných otců. Nejnebezpečnější struktura je soužití matky s přítelem, který není otcem dítěte, zde bylo zneužívání zjištěno ve 33x vyšší míře než v úplné rodině. Pravděpodobnost rozpadu manželství zvyšuje fyzické násilí, sexuální zneužívání a vážné fyzické útoky v dětství. Fatální zneužití dětí všech věkových skupin je 3x vyšší v neúplných rodinách než v rodinách úplných. Děti rozvodem rodičů trpí, některé trpí psychicky dlouhodobě. Zanedbávání dětí, které může mít vážnější následky než fyzické napadání je 2x vyšší ze strany rodičů, kteří spolu již nežijí než ze strany rodičů žijících v jedné domácnosti. Nejen že rozvod doprovází vyšší míra zneužívání dětí, zároveň však uzavírání nových manželství tuto míru nesnižuje, může ji naopak ještě zvýšit. Míra sexuálního zneužívání dívek nevlastním otcem je minimálně 6x vyšší a může být dokonce až 40x vyšší než sexuální zneužívání dívek biologickým otcem žijícím v úplné rodině. “Meta-analýza všech rozvodových studií od roku 1960 do 2000 zjistila, že rozdíly mezi následky rodinného života úplných a neúplných rodin se zvětšily od 80. let.
Amato, Paul R. “Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-analysis,” Journal of Family Psychology 15, no. 3 (2001): 355-370.

“Předběžné výzkumy ukazují, že výchova k manželství může manželům výrazně pomoci k tomu, aby spolu zůstali, a nesezdané páry může podpořit k uzavření trvalejšího svazku. Přístup k takovým službám by měl být samozřejmý pro všechny….”
Obama, Barack. 2006. The Audacity of Hope. New York: Three Rivers Press, p. 334.

Pravděpodobnost, že bude dítě dvouleté a mladší zabito nevlastním otcem je 70-100x vyšší než že bude zabito biologickým rodičem. Kojenci jsou kvůli své velikosti ještě zranitelnější.

Zneužívání alkoholu a drog
Data Národního výzkumu domácností a drog ukazují, že bez ohledu na rasu, pohlaví a příjem rodiny je u dětí vyrůstajících s oběma biologickými rodiči výrazně nižší šance, že budou brát drogy, pít alkohol a kouřit. Nejnižší procento dětí závislých na drogách pochází z úplných rodin, bez ohledu na věk a pohlaví se ukázalo, že dospívající, kteří žijí s jedním rodičem, se výrazně častěji zapletou s nelegálními drogami ve srovnání s dospívajícími, kteří žijí s nerozvedenými biologickými rodiči. Děti, jejichž rodiče se vezmou a zůstanou spolu, vykazují nižší procento zneužívání drog, a to bez ohledu na původ rodiny a dědičné vlastnosti rodičů. Dvakrát více náctiletých, kteří žijí s neprovdanou matkou, mají zkušenost s marihuanou; mladí žijící se svobodnými otci, mají tuto zkušenost trojnásobně vyšší. Výsledky z longitudinální studie, do které bylo zapojeno téměř 20,000 studentů, zjistila, že děti, jejichž rodiče se nedávno rozvedli, se s větší pravděpodobností uchýlí k alkoholu a i ve škole budou pod jeho vlivem. Děti, které berou drogy a pijí, s velkou pravděpodobností pochází z rodin, pro které je typický konflikt mezi rodiči a odmítnutí, a protože rozvod tyto faktory podporuje, zvyšuje se pravděpodobnost, že děti začnou pít nebo brát drogy.

Kriminalita a riziková mládež
Americká longitudinální studie, do které bylo po dobu 20 let zapojeno přes 6,400 chlapců, zjistila, že u dětí vyrůstajících bez biologických otců je 3x vyšší pravděpodobnost, že spáchají trestný čin a skončí ve vězení než u dětí z úplných rodin. Ve vězení skončí 12x více mladistvých z rozvedených rodin než z rodin úplných. Dítě vychovávané mimo manželství pravděpodobněji spáchá trestný čin již v mládí. Chlapci vychovávaní v domácnosti svobodné matky mají zhruba 2x větší pravděpodobnost, že spáchají trestný čin a skončí ve vězení než děti, které vyrůstají s oběma rodiči. Data z Národní longitudinální studie mladistvých ukazují, že bez ohledu na materiální zázemí, vykazují děti ve věku 10 – 14 let, které žijí s oběma rodiči, nižší míru problémového chování než jejich vrstevníci z ostatních typů rodinných struktur. U mladistvých dívek existuje silný vztah mezi rodinnou strukturou a kriminalitou, nepřátelským chováním, závislostí na drogách, krádežemi, záškoláctvím a alkoholismem. Když budeme vycházet z dat získaných v rámci Národní longitudinální studie (n = 10,286), zjistíme, že výzkumníci přišli se závěry, že adolescenti z rodin, kde se nedávno rozvedla matka, z rodin, kde žije adolescent s matkou a nevlastním otcem a z rodin se svobodnou matkou nebo svobodným otcem, vykazují problémové chování. Národní zpráva v Británii (2006) potvrzuje, že 70% mladistvých zločinců pochází z rodin s jedním rodičem, děti, které vyrůstaly s jedním rodičem nebo v rozpadnutých rodinách, byly 3-6x více zneužívány. Mezi adolescenty vyrůstajícími mimo manželství a obviněními z vraždy ve věku 15 – 19 let, existuje úzká vazba. Počet uvěznění mladistvých pocházejících z rozvedených rodin, je 12x vyšší než z rodin úplných. U dítěte vychovávaného v neúplné rodině je větší pravděpodobnost, že již v období dospělosti spáchá trestný čin. Ve srovnání s chlapci, kteří vyrůstali v úplné rodině, je u chlapců, kteří vyrůstali v rodině jen s matkou nebo s matkou žijící s přítelem 2x větší pravděpodobnost, že spáchají trestný čin a skončí ve vězení. Data z Národní longitudinální studie zdraví adolescentů (n = 13,231) ukazují, že adolescenti, kteří vyrůstali s biologickými sezdanými rodiči, budou s dvakrát nižší pravděpodobností vykazovat kriminální chování – úmyslné ničení majetku, krádeže, ublížení na zdraví, prodej drog, atd. než ti, kteří vyrůstali jen s matkou a nevlastním otcem. Rozvod úzce souvisí se záškoláctvím, horší schopností vytvářet úspěšné sociální vztahy a řešit konflikt, častějším zapojením se do trestné činnosti a užíváním drog. Tyto faktory zvyšují u dítěte pravděpodobnost, že bude otevřené vlivu gangů. Vysoké míře rozpadu rodin a nízké míře uzavřených manželství je přisuzována vysoká míra vražd a loupeží a to jak u Afroamerických tak i bílých mladistvých. “Rodinná struktura je jedním z nejsilnějších ne-li nejsilnějším prediktorem různých forem městského násilí ve všech městech Spojených států.”

Vztah mezi výchovou k manželství a výsledky manželství
Meta-analýza více než 100 studií zabývajících se dopadem výchovy na manželství zjistila, že programy výchovy k manželství fungují – snižují spory, zlepšují komunikaci, zlepšují rodičovské schopnosti, zvyšují stabilitu a podporují manželské štěstí.” Výzkumníci došli k závěru, že “…V manželství může jít o víc než jen o přežití: Manželství může vzkvétat, pokud se manželé naučí vztah budovat.” Meta-analýza 20 různých vzdělávacích programů o výchově k manželství v 85 studiích, které zapojily 3,886 párů, zjistila, že průměrný pár, který se zapojil do jakéhokoliv programu výchovy k manželství, zaznamenal zlepšení vzájemného chování a celkové zlepšení vztahu, takže se jim dařilo lépe než dvěma třetinám párů, které žádným z těchto programů neprošlo. Meta-analýza 16 studií zaznamenala smysluplný dopad vzdělávacích programů na zlepšení komunikačních schopností, manželskou spokojenost, a zlepšení dalších vztahových kvalit. Průměrný pár, který prošel programem, předehnal v manželské komunikaci 83% párů, které se do programu nezapojily. Longitudinální studie zaměřená na velmi známý program výchovy k manželství zjistila, že páry, které programem prošly ve srovnání s páry bez tohoto vzdělání, vykazují po třech letech vysokou míru spokojenosti ve vztahu, sexuální spokojenosti, nižší míru problémů; předvedly také výrazně lepší komunikační schopnosti, méně negativních komunikačních vzorců a lepší schopnost řešit konflikty až po dobu 12 let po tomto programu, vyskytlo se u nich méně případů fyzického násilí až pod dobu 3-5 let po programu. V meta-analytické studii 117 studií Výchova k manželství a budování vztahů (MRE) byl zjištěn dopad MRE na zejména dvě oblasti – kvalita vztahu a komunikační dovednosti … Zdá se proto vhodné, aby byl na národní úrovni nadále zájem o zpřístupnění služeb MRE většímu počtu párů a tak pomoci budovat a udržet zdravá manželství.”.
 

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje