NTM 2013 TZ 3: Dnes začíná Národní týden manželství

  • 10.2.2013

Bude zahájen tiskovou konferencí, uspořádanou pod osobní záštitou ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové přímo v budově jejího ministerstva. Pro Národní týden manželství je velkou ctí, že paní ministryně sama na tiskové konferenci promluví. Říká k tomu mj. „Nejdůležitějším úkolem v manželství je společná výchova dětí. Naše ministerstvo má plány, jak pomoci sladit práci a rodinu. Podporujeme penězi z EU nové plány firem přátelských k rodinným nebo chceme vytvořit pro zaměstnavatele možnost zřídit na pracovišti dětskou skupinu. V ní budou mít děti odbornou péči a zároveň budou mít blízko k rodičům. Osobně podporuji také zkrácené pracovních úvazky pro zaměstnané matky i otce.“

Poslankyně Mgr. Helena Langšádlová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PČR bude mluvit o zásadním významu manželství a rodiny v dnešní společnosti, která je charakteristická hodnotovým vykořeněním, o příklonu k našim kořenům, tradicím a hodnotám, které utvářejí zdravou společnost, o tom, že fungující rodina je základním stavebním kamenem zdravé společnosti a proto institut manželství potřebuje podporu. Mezi spokojeným manželstvím a zásadními společenskými výsledky je úzká spojitost, situace mezi manželi má rovněž velký vliv na děti, které v rodině vyrůstají a přebírají modely chování svých rodičů. Institut manželství je součástí úspěšné společnosti, která prosazuje a klade důraz na zájmy dětí. Úloha manželství je nezastupitelná, protože je-li rodina založena na sňatku, pak překážky, které se u párů objevují, nepovedou tak často k rozchodům, naopak jejich překonáním se svazek více posílí a prohloubí.

Ing. Marie Černá, místostarostka města Třebíče, shrne úspěchy svého města v podpoře rodinné politiky. Třebíč je od roku 1997 členem Národní sítě zdravých měst, v roce 2010 obsadil 3. místo v soutěži Obec přátelská rodině, od roku 2011 se zapojil do Národního týdne manželství a stal se partnerem této iniciativy. V prostorách třebíčské radnice funguje od roku 2011 první Family point v kraji Vysočina. Během roku uspořádalo město 10 konkrétních akcí pro své občany – rodiny, malé děti, rodiče, seniory, zdravé i handicapované lidi. Nejinak tomu bylo v roce 2012, kdy město alokovalo 500 tis. Kč na realizaci projektů na podporu rodiny, zřídilo v prostorách radnice první Senior point v kraji Vysočina a schválilo Program prorodinné politiky na léta 2013-2015. Vyhlášení dalšího kola grantu Rodina a zdraví a zapojení do Národního týdne manželství v roce 2013 je přirozeným pokračování již tradiční práce třebíčské radnice ve prospěch rodiny.

Herečka a moderátorka Ester Janečková promluví o tom, jak důležité je pro ni manželství, rodina a mateřství.

Zástupce Římskokatolické církve P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci z Arcidiecéze pražské, bude mluvit o tom, že církev se po staletí zasazuje za výsadní postavení rodiny, tedy vlastních rodičů a jejich dětí. Takové soužití je nejen vysoce humánní, ale pro růst kvalitní společnosti nezbytné. Církev se snaží poukazovat na zásadní skutečnost: erotický vztah nelze oddělovat od vztahu osobního, hluboké lidskosti, zodpovědnosti, úcty k partnerovi a dětem. Proto patří k rodině i odvaha zavázat se partnerovi. V dnešní situaci vnímáme velký strach lidí právě ze závazku a přijetí zodpovědnosti. Nedostatek pozitivních příkladů, absence fungujících rodičů, samozřejmost „volné lásky“ nedává mladým lidem sílu k zodpovědnému kroku vytvoření vlastního manželství s otevřeností k přijetí dětí. Církev tak na jedné straně apeluje na mladé lidi, ale zároveň se snaží pomoci všem, kteří se ať vlastní či cizí vinou ocitli v obtížně řešitelné situaci. Nezřídka tak působí jako první a někdy jako jediní terapeuti, sociální pracovníci či mediátoři manželských či partnerských kolizí a dětí těchto rodičů.

Ing. Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském a předseda sdružení Centrum pro manželství a rodinu, ve svém vystoupení krátce představí programy pro snoubence, manžele a rodiny, kterým se jako manažér a lektor věnuje od roku 1994, tedy již 20. rok. Vyzdvihne přínos těchto programů nejen pro stovky klientů, kteří za ta léta programy prošly, ale i pro ty, kteří se klientům věnují, což jsou nejen odborníci, ale i dobrovolníci z řad manželů. Jedním z dobrovolníků je manželka Ing. Musila Milada. Své vystoupení proto Jiří Musil uzavře zmínkou o pozitivním vlivu společné práce pro snoubence a manžele na jejich manželství (26 let spolu) a rodinu.

Podle manželského poradce Ing. Pavla Rause, M.A. et M.A., potřebují dnešní manželství tři hodnoty: ochotu se měnit, reálné sny a uskutečnitelné ideály, a pokoru. Na závěr svého vystoupení Pavel Raus přednese svoji Ódu na manželství: Buďte pochváleni všichni, kdo jste vydrželi, překonali těžká období a nevzdali vztah, protože jste nám ostatním příkladem. Prošlapáváte cestu a odmítli jste se vrátit tam, kde druzí už utíkají. Přestože jste sami měli chuť to stokrát vzdát, nakonec namísto stěžování hledáte cestu vpřed. Buďte pochváleni vy, kdo dokážete rozpoznat, kde končí instituce manželství a dokážete z ní udělat ne strnulý formální a prázdný útvar, ale živé autentické, láskyplné klubko vztahů, které kypí životem, nadějí a vřelostí. Usilujete o domov, ve kterém je všem dobře a kam se rádi vrací. Buďte pochváleni vy, kdo jste na stráži před vlastním sobectvím, egoismem, a soběstředností. Jistě také vy máte mnoho důvodů k frustraci, ale dokážete svoji frustraci zvládnout a podřídit zájmům společného vztahu a prospěchu celku. Buďte pochváleni vy, kdo zvládáte nástrahy naší doby, které nabízejí pohodlná řešení, ale nakonec nám berou čas jeden pro druhého a ochuzují nás o to, co je skutečně důležité – vztahy, ve kterých je vzájemné poznávání nevyčerpatelným dobrodružstvím. Buďte pochváleni vy, kdo se nebojíte jít proti proudu a snažíte se nepropadnout konzumnímu, spotřebitelskému pojetí vztahů a užívání druhých pro své cíle. Víte, že ze vztahů, do kterých neinvestujeme, také nemůžeme sklízet. Nepočítáte náklady, ale máte radost, když vztahy rostou. Víte, že pěkný vztah také hodně stojí a jste ochotni platit tuto cenu. Buďte pochváleni vy, kdo máte odvahu nestát na místě, ale usilujete o tvořivé a vynalézavé přiblížení druhému, byť byste si sami přáli, aby se druhý jako první přiblížil vám. Uděláte první krok, což je jedna z nejtěžších věcí ve vesmíru. Buďte pochváleni za umělecké dílo manželství, které ocení patrně jen několik blízkých, ale které vnáší světlo do temnot naší doby pro nás všechny.

Tiskovou konferenci uzavře koordinátor Národního týdne manželství Petr Činčala, PhD., stručným souhrnem akcí připravovaných v letošním roce.
Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

Partnery Národního týden manželství jsou:

Mediální partner: ČRo 6
Mediální partner: Týdeník Naše rodina

ACER – Asociace Center pro rodinu
ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)
Advent-Orion
Aperio
Asociace manželských a rodinných poradců
AZ Rodina.cz
Brána – misijní středisko
BTM
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
CEVAP
Časopis Děti a my
Časopis Psychologie Dnes
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat
Etické fórum ČR
Federace rodin za světový mír a sjednocení
Federace žen za mír ve světě
GENEA – sdružení pro rodinu o.s.
HopeTV
KC Sion
Konzervativní listy
Křesťan Dnes
Křesťanská knihovna Praha, o.p.s.
Křesťanský klub maminek
MaMiMo CZ
Maranatha, o.s.
Mařinka.cz
MC Korálek
MC Pumpin, o.s.
Město Hronov
Město Cheb
Město Jablonec nad Nisou
Město Karlovy Vary
Město Sokolov
Město Tišnov
Město Třebíč
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové
Návrat domů
Nový život – FamilyLife
OMAR (Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské)
Paulínky
Rodiče – Evropský rodinný měsíčník
Rodina ve Zlíně
Rodinné centrum Emanuel
Rodinné centrum Heřmánek, o.s.
Heřmánci
Rodinné centrum Paleček a Andílek
Rodinné centrum Studánka
Samuel
Sdružení Salesiánů spolupracovníků
Síť mateřských center v České republice
Soft Education
Společnost pro podporu rodiny
Spolek pro obnovu venkova
Stránky pro živou rodinu Evy Labusové
Stridavka.cz
Svatba.cz
Svět svateb.cz
Trans World Radio
TV Noe
Unie otců
Vztahové a výchovné poradenství
YMCA Setkání
YMCA Živá rodina
YWAM
Život víry

V roce 2010 se k NTM připojila města Jablonec nad Nisou a Cheb, v roce 2011 Sokolov a Třebíč, v roce 2012 Tišnov a Karlovy Vary a v roce 2013 Hronov. Záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR a iniciativu podpořila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.