Tisková zpráva 29.1. 2008: Fungující rodina se stává nedostatkovým zbožím

  • 28.1.2008
Tisková zpráva
29. ledna 2008
K okamžitému zveřejnění
 
RNDr. Petr Nečas: Fungující rodina se stává nedostatkovým zbožím.
Ministr práce a sociálních věci podpořil Národní týden manželství

RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí k Národnímu týdnu manželství

Fungující rodina založená na manželství se ve světě představovaném nám dnes médii stává podobně nedostatkovým zbožím, jako slušnost ve sféře politiky. Jakoby život v manželství byl něčím nemoderním a nevkusným, co se nehodí pro současného, kariérou motivovaného úspěšného člověka. Listujíce stranami deníků, nacházíme na nich takové záplavy zpráv o manželských krizích, rozvodech, domácím násilí mezi manželi a podobných neblahých jevech, až bychom mohli skoro usoudit, že manželství je spíše velmi riskantním a životu nebezpečným podnikem. Seriály o lepých svobodných třicátnicích užívajících si bezstarostného života singlů popíjením v newyorských kavárnách jen dotvářejí obraz mimomanželského života jako ideální formy lidské existence.
Teprve pohled do vlastního života, dětství stráveného v normální rodině, i do života našich blízkých nás může přesvědčit, že představa sdělovaná nám novodobými tvůrci veřejného mýlení je silně vzdálená od skutečnosti. Naprostá většina národa žije v manželství, přestože počet uzavíraných sňatků klesá. Je známým faktem, že manželství vykazuje daleko nižší míru nejrůznějších sociálně-patologických jevů než nesezdaná soužití a vytváří podmínky pro navázání stabilních vztahů mezi mužem a ženou, i mezi rodiči a dětmi, o nichž se všelijakým partnerským dvojicím může jen zdát. A to nemluvím o tom, že v manželství se rodí daleko více dětí než u nesezdaných dvojic. Bez ohledu na všechny tyto pragmatické důvody však nadále platí především jedno: manželská rodina je základní institucí společnosti, nejčistší formou mezilidských vztahů přítomnou v té či oné podobě ve všech civilizacích na světě. Je to systémotvorný prvek našeho světa, který by již jen z tohoto důvodu stálo za to podporovat a zachránit.
Podporu manželství považuji za jednu z priorit mé politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí, kterou hodlám zohledňovat ve všech krocích v reformě rodinné politiky. Bez iniciativy ze strany občanské společnosti je taková snaha ale zbytečná. Ostatně stát není od toho, aby definoval správný způsob života. Proto jsem rád, že v českých luzích a hájích vznikla tak potěšující iniciativa, jakou je Národní týden manželství. Upřímně ji podporuji a doufám, že se její cíl – trvalou společenskou reflexi významu manželství pro lidské bytí – podaří postupně naplnit.
Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí
 
Národní týden manželství bude zahájen tiskovou konferencí 11.února od 10:30 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu.
NTM je zastřešující kampaní pro nejrůznější celostátní i místní aktivity zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu této instituce ve veřejném a politickém prostoru. Partnery NTM jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.
Více informací je dispozici na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481